Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

 

Adatkezelő

 

Az adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy adatkezelése megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. 

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót bármikor megváltoztathatja. Az esetleges változásokról időben értesíti az érintetteket.

Amennyiben az érintetteknek olyan kérdése lenne, mely jelen közlemény alapján nem egyértelmű az adatkezelő elérhetőségein tehetik fel kérdéseiket, ahol az adatkezelő munkatársai legjobb tudásuk szerint megválaszolják.

Az adatkezelő elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezeti intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az adatkezelő bár elkötelezett a szolgáltatások minőségének legmagasabb szinten tartása irányában, a rendszer használatából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

 

Adatkezelő adatai:

Név: Texi-Q Kft.

Cím: 2525 Bajna Klapka u. 7.

 

Kapcsolattartási adatok:

Telefonszám: 06 33 200485

E-mail: iroda[kukac]ballago[pont]hu

cégjegyzékszám: 1109 007415

adószám: 11928728-2-11

 

Cégünk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

 

Fogalom meghatározások

 

Adatkezelés:

Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a

személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése,

betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, összehangolása vagy összekapcsolása,

korlátozása, törlése és megsemmisítése.

 

Adatkezelő:

Aki az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza. Jelen esetben Adatkezelőnek minősül a

Texi-Q Kft. (2525 Bajna, Klapka u. 7, cégjegyzékszám: 1109 007415 adószám: 11928728-2-11) 

 

Személyes adat vagy adat:

Bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik.

 

Érintett:

Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetve vagy közvetlenül – azonosítható természetes személy.

 

Adatfeldolgozó:

Az a szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Cégünk az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe.

 

SH Szignet Kft.

Cím: Esztergom, Mikszáth Kálmán u. 46, 2500

Telefon:  +36 20 922 3213

e-mail: shszignet@vnet.hu

 

Célja: számviteli kötelezettség teljesítése

Megőrzési idő: a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően

 

Magyar Posta ZRT. 

Cím: 1138 Budapest Duna virág u. 2-6. – futárszolgálat

Célja: megrendelések kézbesítése

Megőrzési idő: www.posta.hu

 

DPD Futárszolgálat

Címe: Budapest, Késmárk utca 14/b, 1158

Telefon: +36 1 501 6200

Célja: megrendelések kézbesítése

Megőrzési idő: www.dpd.hu

 

 

Cégünk tárhely szolgáltatójának címe, és elérhetőségei.

Tárhely.Eu Kft. 

Postacím: 1538 Budapest Pf 510

Telefon: +361 7892789

Fax: +361 7893789

mail: support@tarhely.eu

 

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra, az Ön személyes adatait. 

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Cégünket. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Cégünk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

 

1.

 

Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

 

Cégünk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

1. a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.

 

2. a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.

 

3. az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.

 

4. Cégünk minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.

5. A személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.

 

6. Megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel használata tilos.

 

7. A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

 

8. A vásárló szolgáltatás teljesítéséhez, és kapcsolattartáshoz szükséges adatait, rendelési, vagy egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos adatait az adatkezelő tárolja, megőrzi, azokat harmadik félnek nem szolgáltatja ki, kivéve az adatvédelmi szabályzatban rögzített adatfeldolgozókat. Az adattovábbítás jogalapja: számviteli és szerződéses kötelezettség teljesítése. 

 

9. Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon kérik fel az adatkezelőt személyes adatok átadására, csak ebben az esetben kerülnek átadásra a hatóságok által kért, és rendelkezésre álló információk. Az adatkezelő csak Magyarország területén belül kezel adatokat.

 

2.

 

Az Adatvédelmi szabályzat célja, hatálya

 

A jelen Adatvédelmi szabályzat célja, hogy rögzítse az adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és kezelési elveket, és az adatkezelő adatvédelmi és kezelési politikáját, amelyet, mint adatkezelő magára nézve kötelező erővel ismer el. Az Adatvédelmi szabályzat rendelkezéseinek kialakításakor az adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe az alábbi jogszabályokat:

 

Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2013. évi V. törvény a polgári törvénykönyvről

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

2017. évi CL törvény az adózás rendjéről

 

 

 

3. Személyes adatok kezelése az online kereskedelemben

 

A weboldalunk látogatóinktól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha regisztrálni, bejelentkezni, illetve, vásárolni szeretnének.

A regisztráció igénybevétele kapcsán megadott személyes adatokat nem kapcsolhatjuk össze és a látogatóink beazonosítása alapvetően nem célunk

 

 

- Az érintettek köre: regisztrált felhasználók és/vagy regisztráció nélkül vásárlók

- Kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: név, - Elérhetőség (telefon, email), szállítási cím, számlázási cím, vállalkozás esetén adószám.

- Az adatkezelés jogalapja: 2017. évi CL törvény az adózás rendjéről

- Megőrzési idő: 8 év, ill. a hatályos jogszabályok által előírt idő

- Megőrzési hely: az adatkezelő székhelye

- Célja: számviteli kötelezettség teljesítése.

 

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció, a vásárlás illetve a cégünkkel történő kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink teljesítésének.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja.

1. a regisztráció törlésével,

2. az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve

3. a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból – 5 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk (Pl. Számv tv. 169. § , Fogyv tv. 17/A §)

 

A vásárló kérelmezheti továbbá az adatkezelőnél:

- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

- személyes adatainak helyesbítését,

 

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait. 

 

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. 

 

A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél e-mailben kezdeményezheti.

 

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 1 hónapon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. 

Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

 

- További adattárolás: online vásárlónapló

- Megőrzési idő: két hét

- Célja: hogy az adatkezelő a vásárló tevékenységeit nyomon tudja követni

- Jogalap: szerződés teljesítése

- Megrendelések követésének célja: termékeladási statisztika készítése, személyes adat ez esetben nem kerül kezelésre.

- Megőrzési idő: 5 év

 

4. Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

 

 A webáruház cookie-kat használ a felhasználói beállítások, valamint adatfolyamatok kezelésére, de semmilyen személyes adatot nem kapcsol az általa használt cookie-khoz

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.  A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Cégünk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Cégünk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Cégünk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik

Az adat kezelésre vonatkozó kérdéseire Ön az iroda@ballago.hu e-mail címen kérhet további tájékoztatást.

 

 

5. Adatbiztonság

 

Az adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési eszközei a székhelyén kerültek elhelyezésre.

 

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. 

 

 Az adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

- az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás)

 

- hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége)

 

- változatlansága igazolható (adatintegritás)

 

- jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

 

- Az adatkezelő olyan műszaki, szervezeti és szervezési intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak az adott technikai lehetőségeket figyelembe véve megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

- Az adatkezelő az adatkezelés során megőrzi:

- a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult.

 

- sértetlenségét: megvédi az információnak és feldolgozás módszerének a pontosságát és a teljességét.

 

- rendelkezésre állást, gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

- Az adatkezelő informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs,

vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások

ellen. Az adatkezelő a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

 

Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás protokolltól függetlenül nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Cégünk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Cégünkhöz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

 

A fenti kötelezettségvállalást az adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja, ezért a saját munkatársaink hozzáférését is szabályozzuk, melynek értelmében csak az ügyfél adatokkal foglalkozó, valamint a technikai kollégák férnek hozzá az adatbázishoz.

Webáruház esetén jogosulatlan belépés vagy használat, hardware vagy software hiba, vagy bármilyen más tényező meghibásodása azonban veszélyeztetheti az adatok biztonságát.

 

6. Social media Social Plugins

 

A weboldalon Facebook “Like” gomb valamint G+, Twitter és Pinterest plug-in található. Amennyiben rákattint valamelyik ikonra, az információ is kapcsolódik az Ön adott social média felhasználói fiókjához.

A kapcsolódás által további információk összegyűjtésére, és adatok felhasználására biztosít lehetőséget a social médiaszolgáltatók

számára, ezért az Ön adatainak védelmével kapcsolatban a fenti szolgáltatók adatvédelmi információnál tud a továbbiakban tájékozódni.

 

7. Személyes adatok törlése

 

Személyes adatok törlésére az alábbi esetekben kerül sor:

- ha kezelése jogellenes

- az érintett kéri

- hiányos vagy téves

- az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje lejárt

 

A weblapjainkon a Google AdWords, és a Facebook statisztikai, forgalmi adatokat gyűjt, amelyekről, a fenti két szolgáltató weblapján tud tájékozódni.

 

8. Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

 

Ön az adatkezelésről

• tájékoztatást kérhet,

• kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,

• tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),

• bíróság előtt jogorvoslattal élhet,

• a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

• Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

• Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

• Telefon: +36 (1) 391-1400

• Fax: +36 (1) 391-1410

• E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap:https://naih.hu/

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

• adatairól,

• azok forrásáról,

• az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,

• időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,

• az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,

• adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá

• az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

9. Adatkezelési tájékoztató módosítása

 

Cégünk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a www.ballago.hu weboldalon történik.